Гурий николаевич род красовский жизнь преподаватели медицина биография

КРАСОВСКИЙ Гурій Миколайович. (Нар. 16.08.1929, Москва) - гігієніст і токсиколог, доктор мед. наук Закінчив в 1954 р сан.-гіг. ф-т 1-го ММІ. У 1954-1972 ГР. - В 1-му ММІ: аспірант (1954-1957), асистент (1957-1962) кафедри комунальної гігієни; старший науч. співробітник, зав. токсиколого. відділом Центр, наук.-досл. лабораторії (1962-1972). З 1972 р - в НДІ загальної та комунальної гігієни ім. А. Н. Сисіна АМН (НДІ екології людини та гігієни навколишнього середовища ім. А. Н. Сисіна РАМН): зав. лабораторією токсикології водних забруднень (1972- 2003) і одночасно (1989-1996) заст. директора ін-ту по науч. роботі, з 2003 р - головний науч. співробітник. Г. Н. Красовський - один з провідних вітч. фахівців в області сан. токсикології, методології гіг. нормування і оцінки небезпеки хім. забруднень води. Виконав пріоритетні дослідження по розробці принципів, критеріїв і методів оцінки токсичності речовин у воді, моделювання інтоксикацій і екстраполяції токсиколого. даних з тварин на людину, виявлення пріоритетних оціночних показників небезпеки забруднень води, гармонізації гіг. нормативів. Обґрунтував ряд методів прискореного нормування речовин у воді, запропонував схему етапного встановлення ГДК до класифікації речовин за ступенем токсичності і небезпеки, систему критеріїв шкідливості речовин. Запропоновані Г. Н. Красовським методи оцінки гострої і хрон. токсичності, кумулятивности, визначення органолептичних властивостей води, а також схема досліджень небезпеки матеріалів, що застосовуються у водопостачанні, широко використовуються фахівцями в області гігієни води. Розробив більше 30 нормативно-методичних документів, які, зокрема, були використані при обґрунтуванні близько 1000 ГДК в воді, має 13 авторських свідоцтв на винаходи. Складається членом проблемної комісії «Наукові основи гігієни навколишнього середовища» РАМН, членом бюро Секції «Гігієна води і санітарна охорона водойм», членом редколегій ряду журналів, включаючи «Гігієну і санітарію» і «Токсикологічний вісник». Багаторазово керував семінарами, симпозіумами, засіданнями робочих груп ВООЗ; Гігієна довкілля.

 

- М., 1985 (у співавт.); Прикладні аспекти використання аллометрии в екології людини //Укр. РАМН.- 2000.- № 7.- С. 39-42. Бібліогр: До 60-річчя від дня народження Г. М. Красовського //Гиг. і сан.- 1989.- № 9.- С. 95; Ткачов П. Г. Вітчизняна гігієна і організація охорони здоров'я в іменах. Професійно-біографічний справочник.-Т. 1, розд. 1.-Рязань, 1991.-С. 235-236; Російська медицина. Наука. Практика. Освіта: Багатотомне вид.- М., 2006.- Вип. 1.-С. 58.

-->